Microwindturbine . BE
 

Rekentool terugverdientijd

Microwindturbine . BE
 
 

Een grondige marktstudie heeft uitgewezen dat er verschillende rekentools publiek beschikbaar zijn, die mits enkele kleine aanpassingen voldoen aan de eisen die gesteld werden aan de rekentool in dit project. De gebruikerscommissie heeft daarom op 17 maart 2011 beslist om geen eigen rekentool te ontwikkelen, maar eerder om bestaande rekentools te verwerven en uit te breiden. Het bleek dat recent een tool werd ontwikkeld door Apère (Association pour la Promotion des Energies Renouvelables) in opdracht van het Waalse gewest. Deze tool werd ons vrijgegeven mede dankzij de goede zorgen van Christophe Grulois. Onze belangrijkste aanpassingen aan deze tool zijn de uitbreiding van het aantal opgenomen meetstations van 8 naar 25 (toevoeging van voornamelijk Vlaamse stations), de berekeningswijze van de extrapolatie van de windmetingen naar ashoogte, en enkele wijzigingen van de verrekening op financieel vlak. Ook is de tool vertaald naar het Nederlands. De rekentool bestaat uit een spreadsheet waarop verschillende parameters worden ingegeven. Door op onderstaande links te klikken kan u zowel een handleiding van de rekentool als de rekentool zelf downloaden.Handleiding Rekentool_files/HandleidingRekentool.pdf


There is no warranty for the spreadsheet and its components. The spreadsheet and its components are "as is" without warranty of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The entire risk as to the quality and performance of the spreadsheet and its components is with the user. In no event will the project coordinator or researchers associated with the project be liable for damages or loss of profit.


Vergelijken terugverdientijden


Na een validatie van de rekentool (zie eindrapport in Rapportering) is kan de terugverdientijd op een juiste manier berekend worden. Om een idee te krijgen van de terugverdientijd wordt een vergelijking gemaakt tussen de terugverdientijden van twee goed presterende turbines (Montana en Skystream) voor kmo’s en particulieren. Dit wordt uitgevoerd voor al de verschillende meetstations in de rekentool. De kostprijzen van de windturbines (incl. plaatsing, fundering,...) zijn gebaseerd op het testrapport van de studie in Zeeland (Ingreenious, 2009). De investeringskost voor de Montana en Skystream bedragen resp. € 18508 en € 10742. Aangezien de meethoogte van de verschillende meetstations slechts 10 m is en de maximaal toegelaten ashoogte in Vlaanderen 15m bedraagt, worden de metingen geëxtrapoleerd naar 15 m. Voor de ex- trapolatie is gebruik gemaakt van de standaardwaarde voor de ruwheidslengte van 0,2 m. Door de extrapolatie is er een verschil tussen de berekende jaarlijkse energieopbrengsten in de bijlagen van het eindrapport en deze gebruikt voor het berekenen van de terugverdientijd.


Enkele andere parameters die zijn toegepast voor deze case studie zijn de volgende:


  1. Elektrisch rendement van de turbine = 0,95 %

  2. Prijs van de elektriciteit voor bedrijven = 0,18c€/kWh (VREG, 2012)

• Prijs van de elektriciteit voor particulieren = 0,24c€/kWh (VREG, 2012)

  1. De onderhoudskost per jaar van de windturbine = 0,1 % van de investeringskost

  2. De waarde van het groenestroomcertificaat = 90 €/MWh

  3. De actualisatievoet = 3 %KMO’s


Een onderneming die een windturbine plaatst kan op 2 manieren de investeringskost verminderen:


• Verhoogde belastingsaftrek

  1. Afschrijven van de investeringskost


In sommige gevallen kunnen er bijkomende steunmaatregelen(VLIF-steun, Ecologie- premie,...) verkregen worden, maar met deze subsidies is in eerste instantie geen rekening gehouden. In deze case studie is uitgegaan van een venootschap met een belastbaar inkomen tussen € 90000 en € 322500. Met dit belastbaar inkomen zou de venootschapsbelasting uitkomen op 35,54 % (Informatie en diensten van de Federale overheid, 2012). Dit tarief is nodig voor de bepaling van de totale investeringskost met vermindering door de verhoogde belastingsaftrek en de afschrijving. De afschrijving wordt voor de volledige 100 % ingebracht en de investering wordt afgeschreven op 10 jaar. De resultaten worden weergegeven in de volgende tabel:
Indien een steunmaatregel zoals bijvoorbeeld de ecologiepremie wordt verkregen, dan worden de terugverdientijden een pak lager. Met deze maatregelen voor ondernemingen kan men stellen dat kleine windturbines rendabel zijn, als ze geplaatst worden op een goede locatie. De resultaten zijn terug te vinden in onderstaande tabel. Merk op dat er ook landinwaarts geschikte locaties zijn, zoals bv. Zaventem.
Particulieren


Voor particulieren ligt de prijs per kWh momenteel een stuk hoger. Door de hogere elektriciteitsprijs is het verschil in terugverdientijd met ondernemingen (die wel extra voordelen genieten) beperkt. Indien de overheid zelfs bescheiden steunmaatregelen voor particulieren zou invoeren voor kleine windturbines, zijn deze ook rendabel mits geïnstalleerd op een site met goede windcondities.


 
RekentoolRekentool_files/TetraRekentool.xls